PRINCIPAL iGOLD-E

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลด์ อินคัม E

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
5.65%
3M
7.76%
6M
2.27%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PRINCIPAL
ประเภทกอง
Commodities Precious Metals
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
30 พ.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,328.64 บาท