PRINCIPAL iPROPEN-SSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม SSF

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.38%
3M
9.52%
6M
3.68%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนรวม Property Fund และ REITs ไทยและต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง และญี่ปุ่น แบบ Active พร้อมด้วยการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
PRINCIPAL
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Thai and Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
1 เม.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
333,231,866.09 บาท