ค้นหาจากรหัสกองทุน

RMF2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(RMF2)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.72%ดี
0.54%
6M
0.96%ดี
0.80%
1Y
1.56%ดี
0.89%
3Y (annualized)
1.60%
5Y (annualized)
1.66%
10Y (annualized)
2.29%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.13%
3Y
-1.08%
5Y
-1.19%
10Y
-1.40%

03 ธ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY