SCB2576

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.39%
3M
1.92%
6M
-5.31%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Moderate Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
15 พ.ย. 56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
39,537,012.49 บาท