SCBAOA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
31.73%
3M
4.67%
6M
-14.30%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหุ้น Asia ex Japan ที่ลงทุนผ่าน Morgan Stanley Investment Fund - Asia Opportunity Fund บริหารเชิงรุก คัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีคุณภาพดี มีศักยภาพในการเติบโต และเข้าซื้อในราคาที่น่าสนใจ

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Asia Pacific Ex Japan
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 ก.พ. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,693,753,689.72 บาท