SCBAPLUSA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)

รายละเอียดการซื้อ

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป
550,000 บาท
1,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง
ข้อมูลค่าธรรมเนียมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความแม่นยำของข้อมูลกรุณาศึกษาข้อมูลจาก หนังสือชี้ชวน