ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBCOMP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส

Performance

(SCBCOMP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
-5.14%ดี
-6.56%
1Y
-8.39%ดี
-11.72%
3Y (annualized)
-4.49%ดี
-4.68%
5Y (annualized)
-10.45%ดี
-10.56%
10Y (annualized)
--
-7.74%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.89ดี
-1.70
3Y (annualized)
-0.44
5Y (annualized)
-0.89
10Y (annualized)
--
-0.47

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล