ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBDAP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

Performance

(SCBDAP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
5.16%
6M
20.95%ดี
20.01%
1Y
29.03%ดี
26.23%
3Y (annualized)
-3.08%
5Y (annualized)
--
3.25%
10Y (annualized)
--
5.53%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
22.22%
3Y (annualized)
19.77%
5Y (annualized)
--
16.46%
10Y (annualized)
--
16.23%

12 เม.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY