ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBENERGY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

Performance

(SCBENERGY)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.66%ดี
-2.92%
6M
3.49%ดี
2.54%
3Y (annualized)
8.42%
5Y (annualized)
7.06%
10Y (annualized)
--
7.97%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.95%
3Y (annualized)
14.82%ดี
14.77%
5Y (annualized)
16.03%ดี
16.03%
10Y (annualized)
--
17.94%

17 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล