ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBEUEQE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

Performance

(SCBEUEQE)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.98%
1Y
22.83%ดี
22.32%
3Y (annualized)
--
12.53%
5Y (annualized)
--
9.64%
10Y (annualized)
--
7.31%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-5.42%
3Y
--
-22.85%
5Y
--
-23.66%
10Y
--
-24.77%

02 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

02 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล