ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBFIXEDA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(SCBFIXEDA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.26%
1Y
1.14%ดี
1.01%
3Y (annualized)
1.62%
5Y (annualized)
--
1.58%
10Y (annualized)
--
2.19%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.92
5Y (annualized)
--
0.67
10Y (annualized)
--
0.73

01 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

01 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล