SCBFLX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เฟล็กซิเบิ้ล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.63%
3M
1.44%
6M
-0.32%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Moderate Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
23 ก.ย. 59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
787,829,817.22 บาท