SCBFST

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.13%
3M
3.72%
6M
4.93%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
24 พ.ย. 58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
284,962,806.9 บาท