ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBGLOW

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์

Performance

(SCBGLOW)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
10.01%ดี
11.20%
1Y
9.08%ดี
5.65%
3Y (annualized)
3.99%ดี
2.49%
5Y (annualized)
4.45%ดี
3.51%
10Y (annualized)
--
5.06%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.40ดี
0.07
3Y (annualized)
0.14ดี
-0.04
5Y (annualized)
0.17
10Y (annualized)
--
0.28

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY