SCBGMLA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(SCBGMLA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.64%
6M
14.68%ดี
11.33%
1Y
5.15%
3Y (annualized)
-0.25%ดี
-4.80%
5Y (annualized)
5.20%
10Y (annualized)
--
3.27%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
13.20%ดี
17.80%
3Y (annualized)
15.90%ดี
18.57%
5Y (annualized)
17.98%
10Y (annualized)
--
16.63%

22 เม.ย. 67

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

22 เม.ย. 67

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล