ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBGPLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส

Performance

(SCBGPLUS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.45%ดี
-0.83%
6M
2.86%ดี
1.78%
1Y
11.24%ดี
9.73%
3Y (annualized)
6.04%
5Y (annualized)
4.35%
10Y (annualized)
0.00%-
5.67%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
7.50%ดี
8.48%
3Y (annualized)
10.08%ดี
11.16%
5Y (annualized)
8.28%ดี
10.08%
10Y (annualized)
0.00%-
11.29%

14 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล