SCBGPROP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-12.90%
3M
-28.25%
6M
-30.18%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Foreign
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
4 ต.ค. 59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
214,522,631.96 บาท