SCBGPROPA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-9.84%
3M
-14.58%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Foreign
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
11 ส.ค. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
38,109,284.41 บาท