SCBLT1

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-3.01%
3M
-4.69%
6M
1.27%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
21 ต.ค. 47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25,416,830,336.65 บาท