ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBLT4

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์

Performance

(SCBLT4)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
6.42%ดี
6.14%
6M
27.29%ดี
23.31%
1Y
28.98%
3Y (annualized)
-2.83%ดี
-2.97%
5Y (annualized)
3.83%ดี
3.33%
10Y (annualized)
5.53%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
1.82ดี
1.59
3Y (annualized)
-0.05ดี
-0.08
5Y (annualized)
0.23ดี
0.22
10Y (annualized)
0.34

16 เม.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY