ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBLTS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ท

Performance

(SCBLTS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
1.35%
3Y (annualized)
0.25%
5Y (annualized)
2.18%ดี
2.06%
10Y (annualized)
1.94%ดี
1.84%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.56
5Y (annualized)
0.09ดี
-0.12
10Y (annualized)
0.01ดี
-0.50

15 ม.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY