ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBMLTA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(SCBMLTA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
1Y
32.89%ดี
32.55%
3Y (annualized)
0.95%ดี
0.47%
5Y (annualized)
0.00%-
2.76%
10Y (annualized)
0.00%-
7.73%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
16.84%ดี
17.89%
3Y (annualized)
19.45%
5Y (annualized)
0.00%-
16.41%
10Y (annualized)
0.00%-
15.54%

20 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล