ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBRMGW

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(SCBRMGW)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
4.59%ดี
4.41%
6M
8.21%ดี
7.54%
1Y
9.59%
3Y (annualized)
4.54%ดี
3.90%
5Y (annualized)
3.20%
10Y (annualized)
--
4.24%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.94%ดี
-3.34%
3Y
-11.70%ดี
-12.67%
5Y
-15.39%
10Y
--
-19.80%

14 ก.พ. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล