ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBROBOA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(SCBROBOA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.60%
6M
2.69%
3Y (annualized)
6.57%
5Y (annualized)
0.00%-
4.79%
10Y (annualized)
0.00%-
6.01%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-3.56%
3Y
-14.64%
5Y
0.00%-
-16.59%
10Y
0.00%-
-19.39%

19 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล