ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBSEMI(A)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า)

Performance

(SCBSEMI(A))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-6.59%
1Y
--
-2.71%
3Y (annualized)
--
22.39%
5Y (annualized)
--
11.02%
10Y (annualized)
--
-
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
0.76
3Y (annualized)
--
1.34
5Y (annualized)
--
0.79
10Y (annualized)
--
-

17 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล