ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBSEP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

Performance

(SCBSEP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.76%
6M
8.56%ดี
7.18%
1Y
14.36%ดี
13.99%
3Y (annualized)
-0.41%ดี
-1.31%
5Y (annualized)
--
1.49%
10Y (annualized)
--
5.21%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.96ดี
0.97
3Y (annualized)
0.12ดี
0.06
5Y (annualized)
--
0.16
10Y (annualized)
--
0.34

23 ก.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY