ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A

Performance

(SCBSFFPLUS-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
0.31%ดี
-0.03%
1Y
1.07%ดี
0.67%
3Y (annualized)
1.28%ดี
1.09%
5Y (annualized)
1.37%ดี
1.19%
10Y (annualized)
--
1.76%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.79
3Y (annualized)
0.65ดี
-0.45
5Y (annualized)
-1.03
10Y (annualized)
--
-1.10

20 ต.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY