ค้นหาจากรหัสกองทุน

SCBSFFPLUS-B

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดหน่วยลงทุน B

Performance

(SCBSFFPLUS-B)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
0.27%ดี
-0.03%
1Y
0.97%ดี
0.66%
3Y (annualized)
1.08%
5Y (annualized)
1.28%ดี
1.18%
10Y (annualized)
--
1.76%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.51%
3Y (annualized)
0.47%
5Y (annualized)
0.10%ดี
0.41%
10Y (annualized)
--
0.47%

26 ต.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY