SCBTMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารรัฐตลาดเงิน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.48%
3M
0.95%
6M
1.81%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
21 ก.ค. 52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,418,416,281.32 บาท