SCBVIET(A)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม (ชนิดสะสมมูลค่า)

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.34%
3M
-12.73%
6M
-34.53%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Vietnam Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
8 มี.ค. 65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,460,079,253.86 บาท