SCBWIPD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.65%
3M
1.28%
6M
1.83%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
SCBAM
ประเภทกอง
Foreign Investment Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
6 ม.ค. 65
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,415,589.88 บาท