ค้นหาจากรหัสกองทุน

SF4

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดสินภิญโญสี่

Performance

(SF4)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.06%ดี
0.36%
6M
9.20%ดี
6.93%
1Y
14.13%ดี
12.78%
3Y (annualized)
2.61%
5Y (annualized)
2.29%ดี
2.14%
10Y (annualized)
6.32%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.21
5Y (annualized)
0.16
10Y (annualized)
0.39

21 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

21 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล