ค้นหาจากรหัสกองทุน

SF7

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด

Performance

(SF7)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.19%
6M
-14.61%ดี
-14.47%
1Y
-13.17%ดี
-14.65%
3Y (annualized)
-2.07%ดี
-3.39%
5Y (annualized)
-0.27%
10Y (annualized)
8.00%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
24.74%ดี
25.33%
3Y (annualized)
16.34%ดี
17.32%
5Y (annualized)
13.74%ดี
14.78%
10Y (annualized)
16.02%

29 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY