ค้นหาจากรหัสกองทุน

SF8

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดสินภิญโญแปด

Performance

(SF8)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.19%
6M
-14.47%
1Y
-13.93%ดี
-14.65%
3Y (annualized)
-2.79%ดี
-3.39%
5Y (annualized)
0.46%ดี
-0.27%
10Y (annualized)
9.30%ดี
8.00%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-30.35%ดี
-31.96%
3Y
-35.87%
5Y
-36.33%
10Y
-36.28%

29 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY