T-BigCapLTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-3.40%
3M
-1.28%
6M
3.88%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
20 ต.ค. 47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,224,208,206.36 บาท