ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-INCOMEAI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

Performance

(T-INCOMEAI)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.09%ดี
0.77%
6M
3.25%ดี
1.95%
1Y
2.62%ดี
1.36%
3Y (annualized)
2.85%ดี
3.00%
5Y (annualized)
--
1.24%
10Y (annualized)
--
3.13%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
9.88%
3Y (annualized)
7.70%
5Y (annualized)
--
9.36%
10Y (annualized)
--
11.24%

18 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล