T-LowBetaLTFD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.31%
3M
-1.29%
6M
7.08%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
3 ต.ค. 59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,660,282,154.09 บาท