T-MONEY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.08%
3M
0.15%
6M
0.27%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
13 มี.ค. 51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,585,813,426.57 บาท