TCHCON

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-16.83%
3M
-9.68%
6M
-42.25%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Greater China Equity
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
10 ก.พ. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,877,018,876.68 บาท