ค้นหาจากรหัสกองทุน

TCMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

Performance

(TCMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.09%
6M
0.25%ดี
0.19%
1Y
0.62%ดี
0.51%
3Y (annualized)
0.97%ดี
0.88%
5Y (annualized)
1.07%ดี
1.00%
10Y (annualized)
1.36%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.07%ดี
0.07%
3Y (annualized)
0.09%ดี
0.10%
5Y (annualized)
0.10%
10Y (annualized)
0.21%ดี
0.62%

25 ม.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY