TCMFENJOY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอย

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.26%
3M
0.47%
6M
0.71%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Money Market General
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
10,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
29 มี.ค. 55
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
685,059,380.26 บาท