ค้นหาจากรหัสกองทุน

TEF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์

Performance

(TEF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.09%ดี
1.83%
6M
2.57%ดี
1.46%
1Y
-0.84%ดี
-2.06%
3Y (annualized)
4.70%ดี
3.53%
5Y (annualized)
3.71%ดี
3.21%
10Y (annualized)
12.54%ดี
11.32%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.04ดี
-0.02
3Y (annualized)
0.37
5Y (annualized)
0.37ดี
0.33
10Y (annualized)
0.73ดี
0.71

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล