ค้นหาจากรหัสกองทุน

TEG-SSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

Performance

(TEG-SSF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.88%
6M
8.07%ดี
7.54%
1Y
11.69%
3Y (annualized)
--
1.00%
5Y (annualized)
--
2.73%
10Y (annualized)
--
6.07%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
13.78%ดี
15.09%
3Y (annualized)
--
22.01%
5Y (annualized)
--
18.20%
10Y (annualized)
--
16.17%

18 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

18 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล