ค้นหาจากรหัสกองทุน

TEGRMF-P

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD

Performance

(TEGRMF-P)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.48%ดี
0.23%
6M
8.37%ดี
9.46%
1Y
10.33%
3Y (annualized)
0.66%
5Y (annualized)
2.61%
10Y (annualized)
--
5.94%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
13.82%ดี
15.09%
3Y (annualized)
22.01%
5Y (annualized)
18.20%
10Y (annualized)
--
16.17%

21 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

21 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล