ค้นหาจากรหัสกองทุน

TGHRMF-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั้วไป

Performance

(TGHRMF-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.98%
6M
0.51%
1Y
16.21%
3Y (annualized)
10.59%
5Y (annualized)
9.04%
10Y (annualized)
--
12.53%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
11.17%ดี
12.70%
3Y (annualized)
16.43%ดี
16.38%
5Y (annualized)
14.93%ดี
14.71%
10Y (annualized)
--
15.02%

22 ก.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY