TGOLD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
4.45%
3M
11.07%
6M
-4.77%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Commodities Precious Metals
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 พ.ค. 52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
217,299,929.57 บาท