กองทุนนี้เลิกดำเนินการแล้ว

ข้อมูลของกองทุนนี้อาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่นประกอบ

TGOLDETF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตอีทีเอฟทองคำแท่ง