TISCOC19

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-11.63%
3M
-6.64%
6M
-18.33%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
5,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
30 เม.ย. 58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
73,871,990.77 บาท