TISCOCH

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
33.74%
3M
7.11%
6M
-12.42%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Greater China Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 ต.ค. 53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
893,763,332.39 บาท