TISCOFIX-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.72%
3M
1.12%
6M
2.10%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
N/A
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
N/A
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
N/A
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
31 ส.ค. 59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
752,873,046.44 บาท